SAFEPROFS  Ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen- en plattegronden snel en tegen een zeer scherp tarief

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING SAFEPROFS

Safeprofs | t.h.o.d.n. Travare | Ontruimings-plan.nl hierna te noemen Safeprofs

GEVESTIGD te ALKMAAR

ARTIKEL 1 Werkingssfeer

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op onze aanbiedingen, acceptaties en overeengekomen diensten, waaronder in het bijzonder worden begrepen het maken van analyses, ontruimingsplannen, BHV plannen het maken van rapporten, het verzorgen van ontruimingsoefeningen, het geven van voorlichting en het houden van inspecties op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie.

Afwijkende bedingen en/of algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien en voor zover die door Safeprofs uitdrukkelijk schriftelijk voor een enkele opdracht zijn aanvaard, waarbij de onderhavige voorwaarden, voor zover niet strijdig met de genoemde bedingen en voorwaarden, van kracht blijven en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet strijdig zijn met de door Safeprofs afgesloten verzekeringen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Een overeenkomst komt als volgt tot stand: bij een schriftelijk of per e-mail gegeven opdracht; als de offerte van Safeprofs door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend door Safeprofs is terugontvangen; bij een mondeling gegeven opdracht; als deze door Safeprofs schriftelijk is bevestigd.

2.3. Door vertegenwoordigers en/of andere (tussen-)personen voor Safeprofs aangenomen opdrachten en/of namens Safeprofs gedane toezeggingen binden Safeprofs niet, tenzij door Safeprofs schriftelijk bevestigd.

2.4. Indien door Safeprofs enige schatting, hetzij van de met de opdracht gemoeide tijd, hetzij van de met de opdracht gepaard gaande kosten, hetzij van andere met de opdracht verband houdende kosten wordt gemaakt, is deze schatting steeds vrijblijvend. Opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

Artikel 3 Honorering

3.1. De tarieven van Safeprofs zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen.

3.2. Indien niet anders is overeengekomen, zal de honorering voor een opdracht aan de opdrachtgever berekend worden op basis van de bestede tijd tegen het geldende uurtarief.

3.3. De tarieven van Safeprofs worden onder andere binnen de vanwege de overheid gestelde grenzen periodiek herzien, in beginsel op 1 januari van elk jaar, aan de hand van algemene autonome kosten- en prijsontwikkelingen.

3.4. Bij doorlopende opdrachten zal per (deel)opdracht worden gefactureerd.

Artikel 4 Uitvoering van een opdracht

4.1. Uit aan Safeprofs verstrekte opdrachten vloeien voor Safeprofs inspanningsverbintenissen voort, die Safeprofs met volledige inzet en naar beste weten en vermogen zal uitvoeren.

4.2. Safeprofs kan voor de uitvoering van een opdracht gebruik maken van de diensten van derden; Safeprofs blijft in dat geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

4.3. Bij de uitvoering van een overeenkomst treedt Safeprofs op als gemachtigde van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich aan Safeprofs alle medewerking te verlenen, alle gegevens en informaties te verstrekken en al datgene te doen, dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. Safeprofs is ten aanzien van deze gegevens en informaties tegenover anderen dan de opdrachtgever en de in het tweede lid bedoelde derden tot geheimhouding verplicht.

4.5. De gegevens uit deze analyses en/of rapporten zullen door Safeprofs niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever aan anderen dan de opdrachtgever worden verstrekt.

4.6. De gegevens uit onze analyses en/of rapporten kunnen door Safeprofs zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever aan de eisende partij (brandweer c.q. gemeente) worden verstrekt. Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit van tevoren schriftelijk worden aangegeven.

4.7. De opdrachtgever kan naar verkiezing van de bedoelde gegevens gebruik maken, behalve voor reclamedoeleinden. Analyses en/of rapporten worden verstrekt aan opdrachtgever. Het maken van kopieën is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Safeprofs.

4.8. Ingeval een opdracht door overmacht niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, is Safeprofs gerechtigd door schriftelijke mededeling de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de opdracht te ontbinden.

4.9. Indien aan de uitvoering van de opdracht aan Safeprofs toerekenbare gebreken kleven, zal Safeprofs (dat deel van) de opdracht opnieuw uitvoeren, mits binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht wordt gereclameerd.

4.10. Enkele overschrijding van een termijn voor nakoming doet Safeprofs niet in verzuim zijn. Daarvan is eerst sprake wanneer Safeprofs ook binnen een door Safeprofs schriftelijk nader gestelde redelijke termijn om Safeprofs toe te rekenen redenen de door Safeprofs verschuldigde prestatie niet tijdig kan verrichten. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.

4.11. Een eventueel ter zake van overschrijding van de termijn voor nakoming overeengekomen boete treedt steeds in de plaats van een eventueel recht van opdrachtgever op schadevergoeding.

Artikel 5 Betaling

5.1. Indien niet anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Safeprofs aan te wijzen bankrekening op de factuur.

5.2. Safeprofs is bevoegd de opdrachtgever zekerheidstelling te vragen voor de nakoming van zijn verplichtingen, voordat Safeprofs een opdracht uitvoert.

5.3. Het eigendom van geleverde zaken blijft bij Safeprofs totdat opdrachtgever al hetgeen hij aan Safeprofs uit hoofde van of in verband met leveringen onder enige overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

5.4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot enige korting op, respectievelijke opschorting van, betaling op grond dat Safeprofs niet aan enige verplichting zou hebben voldaan. Verrekening door opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Safeprofs uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5.5. Bij niet, niet tijdige en/of niet gehele betaling, is de opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag direct opeisbaar, de wettelijke rente vermeerderd met 3%, verschuldigd vanaf de dag van verzuim tot aan die van algehele voldoening.

5.6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (met inbegrip van de daadwerkelijk aan Safeprofs in rekening gebrachte kosten van juridische bijstand), die voor Safeprofs verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buiten­gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 400,‑ exclusief omzetbelasting.

5.7. Safeprofs mag voorts, voor zover enige met opdracht­gever gesloten overeenkomst nog niet (geheel) is uitgevoerd, de nakoming van haar verplichtingen daaruit geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstal­lige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Safeprofs bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op schade­vergoeding.

5.8. Uit één of meer opdrachten voortvloeiende vorderingen op de opdrachtgever, worden dadelijk en in hun geheel opeisbaar c.q. voor reeds geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties ontstaan dadelijk opeisbare vorderingen als overeenkomt met de stand van de uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn bedrijf of beroep staakt dan wel indien op zijn goederen beslag wordt gelegd. Alsdan, alsmede in de gevallen, zoals bedoeld in het vorige lid, is Safeprofs gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat algehele betaling is gedaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid voor schade

6.1. Tenzij en voor zover uit de wet dwingend anders voortvloeit, is Safeprofs, noch personen voor wie Safeprofs aansprakelijk zou kunnen zijn, aansprakelijk voor de gevolgen c.q. schade, direct of indirect, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit door of vanwege door Safeprofs uitgevoerde opdrachten, met inachtneming van het in de volgende leden nader bepaalde.

6.2. Voor toerekenbare tekortkomingen van hulppersonen is Safeprofs niet aansprakelijk.

6.3. Safeprofs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen of nalaten van diegenen, die van een door op Safeprofs’s verzoek uitgevoerde opdracht uitvoeren.

6.4. Een eventueel door Safeprofs verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot het honorarium, dat Safeprofs voor haar werkzaamheden met betrekking tot het betreffende object in rekening heeft gebracht.

6.5. Na de geldigheidstermijn van een analyse en/of rapport vervalt iedere mogelijkheid Safeprofs aansprakelijk te stellen.

6.6. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens waarop een rapport of analyse is gebaseerd of indien mocht blijken, dat de betreffende gegevens door de opdrachtgever niet naar waarheid zijn verstrekt, vervalt elke aansprakelijkheid.

6.7. Indien de opdrachtgever de risico's verbonden aan het opvolgen van aanbevelingen in rapporten, door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden Safeprofs te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraars.

6.8. De opdrachtgever verplicht zich tevens tot vrijwaring van Safeprofs van iedere aansprakelijkheid jegens derden.

6.9. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt door Safeprofs alle gewenste medewer­king verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Verrekening met niet door Safeprofs erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorde­rin­gen is niet toegestaan.

Artikel 7 ‑ Overmacht

7.1 Indien Safeprofs tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens opdrachtgever kan dat tekortschieten niet aan Safeprofs worden toegerekend indien Safeprofs de uitvoering van deze verplichting onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Safeprofs is gelegen, zoals maar niet beperkt tot: oorlog, of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, tekort aan grondstoffen, machine­schade, grootschalig ziekteverzuim van personeel van Safeprofs, tekortschieten van toeleveran­ciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) ‑ zoals vervoers‑, import‑, export‑ of productieverboden ‑ natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie.

7.2 Ingeval zich een situatie als in lid 1 bedoeld voordoet heeft Safeprofs het recht de nakoming op te schorten dan wel, geheel te harer keuze, de overeen­komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat Safeprofs ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht

8.1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.

8.2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

---------------------------

Safeprofs

Sweelincklaan 21

1817 KC ALKMAAR

Tel.: 085 - 06 01 072

e-mail: info@safeprofs.nl   

KvK 65601084


E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn